IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Denominació:  Confecció i publicació de pàgines web

Codi: IFCD0110

Família professional: Informàtica i Comunicacions 

Àrea professional: Desenvolupament

Nivell de qualificació professional: 2 

Qualificació professional de referència: IFC297_2 Confecció i publicació de pàgines web (Reial decret 1201/2007, de 14 de setembre).

Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat: 

 UC0950_2: Crear pàgines web.

 UC0951_2: Integrar components de programari a pàgines web. 

 UC0952_2: Publicar pàgines web.

Competència general: 

Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats d'acord amb les especificacions i les condicions d'usabilitat facilitades, i dur a terme els procediments d'instal·lació i de verificació de les pàgines al servidor corresponent.