Cursos FOAP convocatoria 2021 

171986/IFCD0210/IF003

IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT Denominació: Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web Codi: IFCD0210 Família professional: Informàtica i Comunicacions Àrea professional: Desenvolupo Nivell de qualificació professional: 3 Qualificació professional de referència: IFC154_3: Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web (RD 1087/2005, de 16 de setembre) Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat: UC0491_3: Desenvolupar elements programari en l'entorn client. UC0492_3: Desenvolupar elements programari en l'entorn servidor. UC0493_3: Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet. Competència general: Desenvolupar documents i component programari que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web, partint d'un disseny tècnic ja elaborat, realitzant, a més, la verificació, documentació i implantació d'aquests.


IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Denominació:  Confecció i publicació de pàgines web

Codi: IFCD0110

Família professional: Informàtica i Comunicacions 

Àrea professional: Desenvolupament

Nivell de qualificació professional: 2 

Qualificació professional de referència: IFC297_2 Confecció i publicació de pàgines web (Reial decret 1201/2007, de 14 de setembre).

Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat: 

 UC0950_2: Crear pàgines web.

 UC0951_2: Integrar components de programari a pàgines web. 

 UC0952_2: Publicar pàgines web.

Competència general: 

Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats d'acord amb les especificacions i les condicions d'usabilitat facilitades, i dur a terme els procediments d'instal·lació i de verificació de les pàgines al servidor corresponent.